۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

مرکز توسعه آموزش:

از فعالیت های این مرکز طراحی و اجرای سالانه کارگاه های Resident as teacher برای دستیاران سال یک مرکز آموزشی درمانی میباشد.

در چرخه آموزش بالینی پزشکی عمومی در تمام دانشکده های بزرگ جهان، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی از حلقه های مهم محسوب می گردند. بطوریکه مشخص شده بدون وجود آن ها، کیفیت آموزش دانشجویان، تنزل پیدا می کند. دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، خواسته یا ناخواسته، در مواقع مختلف شبانه روز، به خصوص در کشیک ها، مجبورند برای فراگیران رده پایین تر، نقش آموزشی داشته باشند. درصورتیکه آن ها با اصول آموزش پزشکی آشنا باشند، از فرصت های پیش آمده جهت آموزش، استفاده بهتری خواهند نمود. لذا دفتر توسعه آموزش مجتمع، با بررسی سابقه کارگاه های   «Resident as teacher»که در کشورهای آمریکا و اروپا برگزار شده و با همکاری جمعی از اعضاء محترم هیات علمی مجتمع، یک برنامه ۶ ساعته در قالب یک کارگاه یک روزه، طراحی نمود تا به طور سالانه جهت دستیاران سال اول تمام رشته های مجتمع، اجرا گردد.