۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

راهنمای  بیماران بستری

 

 

- بیمار به بخش بستری مراجعه نموده و پس از تائید بخش با همراه به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده مراجعه می نماید .

- مدارک مورد نیاز شامل : کارت شناسایی ، دفترچه بیمار و دستور بستری پزشک

نکته : در صورت نداشتن بیمه نامه ، بمنظور استفاده از بیمه خدمات درمانی ایرانیان میتوانید قبل از بستری به یکی از شعبه های بیمه خدمات درمانی مراجعه فرمائید .

- برای بیمار پرونده تدوین و متناوب با دستور پزشک هزینه علی الحساب (ودیعه ) از وی دریافت می گردد .

در صورتی که بیمار بیمه تکمیلی داشته باشد بایستی جهت سهولت امور معرفینامه بیمه مذکور را در حین درمان تحویل نماید .

بیمار در بخش توسط منشی پذیرش میشود .

- خدمات درمانی در طول درمان توسط تیم پزشکی ارائه می گردد به دنبال تکمیل سیر درمان و بهبودی پس از دستور ترخیص پزشک یا رضایت شخصی پرونده بیمار  توسط منشی حسابرسی و بیمار ترخیص و برگ خروج صادر می گردد .

نکته : صدور فیش صورتحساب بیمار تنها یکبار صادر میشود بنابراین بیمارانی که جهت بیمه تکمیلی به آن نیاز دارند بایستی در حفظ و نگهداری فیش دقت نمایند .

- هنگام خروج از بیمارستان ، برگه ترخیص توسط بیمار یا همراه وی به نگهبان تحویل داده میشود .