۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

 

سقف تعهدات سازمان های بيمه گر پايه در بخش دولتي در سال97

 

بیمه سلامت

بیماران تحت پوشش

بیماران تحت پوشش

بیماران ارجاعی روستایی

نوع خدمت

سهم بیمار

سهم سازمان

سهم یارانه سلامت

سهم بیمار

سهم سازمان

سهم یارانه سلامت

بستری

دارو و لوازم مصرفی

10

90

0

5

90

5

سایر خدمات

10

90

0

3

90

2

بستری موقت ( اورژانس )

دارو و لوازم مصرفی

30

70

0

5

70

25

سایر خدمات

30

70

0

3

70

27

سرپایی

پاراکلینیک

30

70

0

30

70

0

ویزیت

      30

70

0

30

70

0

سایر خدمات

30

70

0

30

70

0

دارو و لوازم مصرفی

30

70

0

30

70

0

 

بیمه سلامت شامل بیمه های خدمات درمانی، ایرانیان و بیمه سلامت می باشد.

منظور از پاراکلینیک واحد های سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی، پاتولوژی، آزمایشگاه، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی و سنگ شکن می باشد.

 

 

 

تامین اجتماعی

بیماران تحت پوشش

نوع خدمت

سهم بیمار

سهم سازمان

سهم یارانه سلامت

بستری

دارو و لوازم مصرفی

10

90

0

سایر خدمات

10

90

0

بستری موقت ( اورژانس )

دارو و لوازم مصرفی

30

70

0

سایر خدمات

30

70

0

سرپایی

پاراکلینیک

30

70

0

ویزیت

30

70

0

سایر خدمات

30

70

0

دارو و لوازم مصرفی

30

70

0

 

کمیته امداد

بیماران تحت پوشش

نوع خدمت

سهم بیمار

سهم سازمان

سهم یارانه سلامت

بستری

دارو و لوازم مصرفی

10

90

0

سایر خدمات

10

90

0

بستری موقت ( اورژانس )

دارو و لوازم مصرفی

30

70

0

سایر خدمات

30

70

0

سرپایی

پاراکلینیک

30

70

0

ویزیت

30

70

0

سایر خدمات

30

       70

0

دارو و لوازم مصرفی

30

70

0

 

 

نیروهای مسلح

بیماران تحت پوشش

نوع خدمت

سهم بیمار

سهم سازمان

بستری

دارو و لوازم مصرفی

0

100

سایر خدمات

0

100

بستری موقت

دارو و لوازم مصرفی

0

100

سایر خدمات

0

100

سرپایی

پاراکلینیک

10

90

ویزیت

30

70

سایر خدمات

10

90

دارو و لوازم مصرفی

30

70