۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
گزارش واگیر
نام بخش بستری :
نام و نام خانوادگی بیمار : *
 
سال : *
 
ماه : *روز :
شک به عفونت بیمارستانی :

شک به بیماری واگیردار :

نام بیماری واگیردار : *
 
بیماری مشمول گزارش : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *