۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

اولویت

نام دوره

تاریخ برگزاری

1

آزمون های استدلال بالینی

98/1/20

2

آشنایی با شرح وظایف و آیین نامه های اعضای هیات علمی

98/2/26

3

پزشکی مبتنی بر شواهد

98/8/23

4

اخلاق پزشکی

98/9/21

5

روش تدریس 

98/11/17

6

پژوهش در آموزش 

98/12/15