۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

محورهای کلی وظایف این دفتر به قرار زیر می باشد :

1- برنامه ریزی آموزشی                                      

2- ارزشیابی

3- تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و مؤثر آموزشی

4- برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

5- پژوهش در آموزش

 

 

شرح وظایف وخدماتی که توسط واحد ارائه میشود:

 اين دفترها به عنوان بازوي اجرايي مركز توسعه عمل نموده و در كنار معاونت‌هاي آموزشي واحدها در جهت برنامه‌ ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي فعالیت می کند.

اهداف:                   

  • توسعه و گسترش فعاليت‌هاي محوري مركز توسعه آموزش
  • تقويت مشاركت‌هاي علمي اعضاء هيئت علمي در مسائل آموزشي
  • بهبود اجراي ارزشيابي آموزشي با استفاده از نظارت دفاتر توسعه
  • برگزاري دوره‌هاي آموزشي مطابق با نياز اعضاء هيئت علمي به منظور ارتقاء