۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC) بعنوان مغز متفکر دانشگاه در زمینه آموزش، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند. ایفای این نقش مستلزم وجود ساز و کار مناسب در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع یابد و در این راستا مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش  (EDO)    دانشکده ها و مراکز آموزشی - درمانی  تشکیل گردیده است.

دفتر توسعه آموزش  بیمارستان شفا (EDO)  به عنوان شاخه ای از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC) فعالیت جدی خود را در  دی ماه سال 1394 با آغاز کرد و باز راه اندازی گردید. این دفتر با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  و با مساعدت ریاست بیمارستان و به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش تشکیل گردیده است.