۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

شرح وظایف واحد آموزش بیمارستان:

1- دریافت برنامه های کارآموزی از هر دانشکده قبل از شروع هر ترم

2- تشکیل پرونده برای هر دانشکده در رابطه با برنامه کارآموزی ها با نام اساتید و گروه های آموزشی

3- هماهنگی با بخش های آموزشی به منظور تعیین تعداد دانشجویان قابل معرفی به بخش متناسب با اولویت ها شامل: ارسال برنامه، نیاز آموزشی، امکانات بخش و ...

4- هماهنگی با مدیربیمارستان جهت استفاده از فضاهای فیزیکی بیمارستان

5- بازدید از بخش ها و بررسی مشکلات، تهیه گزارش، پیشنهاد راه حل مشکلات احتمالی و ارائه به معاون آموزشی بیمارستان

6- پیگیری درخواست امکانات جهت آموزش دانشجویان از بیمارستان و دانشکده های مربوطه 

7- نظارت بر اجرای قوانین پوشش حرفه ای در محیط بیمارستان

8- اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی به اساتید

9- دریافت نمرات از بخش ها و گروه های آموزشی و ارسال به دانشکده 

10- دریافت فرم حق التدریس اساتید بخش ها/گروه های آموزشی و ارسال به دانشکده مربوطه

11- صدور گواهی شروع به کار، پایان دوره و گواهی کارکرد فراگیران

12-اجرای سنجه های اعتباربخشی