۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

       کمیته بهبود کیفیت

اهداف و شرح وظایف:

۱.      هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

۲.      آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به تمام کارکنان بیمارستان

۳.      ارائه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت و نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران ارشد و ارائه اطلاعات و نتایج تحلیل ها به کارکنان

۴.      پایش و ارزشیابی بر پایه بهبود کیفیت بیمارستان

۵.      نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های پرستاری

۶.       تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

اعضای ثابت کمیته: رئیس بیمارستان، مدیر، مدیر پرستاری، مسئول واحد بهبود کیفیت، معاون آموزشی، سوپروایزر آموزشی، مدیر ایمنی و خطر، رئیس امور مالی، رئیس امور اداری

دبیر کمیته: خانم نرگس درانی ( مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان)

 

·       کمیته اخلاق پزشکی

اهداف و شرح وظایف:

۱.      هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت

۲.      رسیدگی به شکایات گروه پزشکی

۳.      نظارت بر رعایت موازین اخلاقی در پژوهش های پزشکی

۴.   رعایت موازین شرعی و اخلاقی در امور شرعی و اخلاقی در امور تشخیصی و درمانی بیمارستان

۵.      اعتلای سطح اخلاق اسلامی و انسانی در سطح کارکنان

اعضای ثابت کمیته: رئیس مرکز، معاون آموزشی، مدیر، مدیر پرستاری، مسئول واحد بهبود کیفیت، تعدادی از رؤسا یا پزشکان بخش های اصلی بیمارستان

دبیر کمیته: یک نفر از پزشکان یا کارکنان آشنا به امور

دبیر کمیته در این مرکز: احمد لنگری زاده ( سوپروایزر آموزشی بیمارستان)

 

·       کمیته مرگ و میر و عوارض

اهداف و شرح وظایف:

۱.      بررسی منظم همه موارد مرگ و میر  ( به ویژه موارد مرگ و میر غیرمنتظره)

۲.      بررسی دوره ای عوارض

۳.      پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشک قانونی

۴.      اتخاذ تدابیر مناسب به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر در بیمارستان

۵.      پیگیری و همکاری در برگزاری کنفرانس های مرتبط

۶.       گزارش نمونه های بیوپسی و اتوپسی

اعضای ثابت کمیته: رئیس بیمارستان، معاون آموزشی، مدیر، مدیر پرستاری، یک نفر پزشک متخصص از بخش های مختلف بیمارستان

دبیر کمیته: آقای سعید کاظمیان ( مدیر ایمنی بیمار و خطر)

 

·       کمیته کنترل عفونت

اهداف و شرح وظایف:                                          

 

 

۱.    به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت

۲. جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان بصورت دوره ای

۳.  نظارت بر اجرای خط مشی و روش های تایید شده در کمیته در تمامی بخش ها و واحدهای بیمارستان

۴. نظارت بر استدلال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستانی به مدیران ارشد بخش ها و واحدهای مربوطه

۵. گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های سلامت و بهداشت عمومی خارج از بیمارستان

۶.   گزارش بیماری های واگیر، غیرواگیر و موارد جدید مطابق دستورالعمل وزارت متبوع

۷.   آموزش کارکنان و افزایش آگاهی در ارتباط با عفونت های بیمارستانی

۸.  انجام تحقیقات راهبردی

 

 

اعضای ثابت کمیته: رئیس بیمارستان، مدیر، مدیر پرستاری، مسئول هماهنگی واحدهای پاراکلینیک، مسئول بهداشت محیط، مسئول بهداشت حرفه ای، سوپروایزر کنترل عفونت، رئیس واحد کنترل عفونت، یک نفر پزشک متخصص عفونی، سوپروایزر آموزشی

دبیر کمیته: خانم زهره اشرف گنجوئی (سوپروایزر کنترل عفونت)

 

·       کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات

 

اهداف و شرح وظایف:

۱.         ارتقای سطح کمی و کیفی مدارک پزشکی مرکز

۲.         بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیمارستان از لحاظ کامل و معتبر بودن و داشتن پرونده کامل و بی نقص

۳.         حمایت قانونی از بیماران و کارکنان مرکز با توجه به مدارک پزشکی کامل

۴.         بازنگری و تایید فرم های پرونده بیماران

۵.         ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها

۶.         مشارکت و همکاری در امور پژوهشی

۷.         بررسی و پیگیری مشکلات HIS و مرکز رایانه

۸.         اجرای استانداردهای فناوری اطلاعات در اعتباربخشی

 

اعضای ثابت کمیته: رئیس بیمارستان، مدیر، مدیر پرستاری، سوپروایزر آموزشی، مسئول هماهنگی واحدهای پاراکلینیک، مسئول رایانه، مسئول مدارک پزشکی و پذیرش، مسئول آمار، مسئول دفتر بهبود

دبیر کمیته: خانم محبوبه میرمحمدی ( مسئول اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی)