۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

 

کمیته های مصوب

دبیر کمیته

عنوان کمیته

نرگس درانی

پایش و سنجش کیفیت

احمد لنگری زاده

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

زهره اشرف گنجویی

کنترل عفونت

سمیه شهسواری

بهداشت محیط

ثریا سلاجقه

حفاظت فنی و بهداشت کار

مریم مختارآبادی

مدیریت خطر حوادث و بلایا

سعید کاظمیان

اورژانس،تعیین تکلیف بیماران

نرگس درانی

اقتصاد درمان

دکتر محبوبه وفایی

دارو ودرمان

مهدی میرزایی

تجهیزات پزشکی

سعید کاظمیان

مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی و نسوج

خانم دقیقی

طب انتقال خون

کمیته های داخلی

 

دبیر کمیته

عنوان کمیته

امان الله ابوالقاسمی

مدیریت اجرایی

امان الله ابوالقاسمی

فنی

نرگس درانی

شکایات و پیشنهادات

علی اصغر شعاعی

خرید

فاطمه طوری

تحول اداری

احمد لنگری زاده

آموزشی

مصطفی عسگری

پژوهشی