۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

کمیته های مصوب

دبیر کمیته

عنوان کمیته

خانم مرادپور

پایش و سنجش کیفیت

خانم دکتر کوهپایه زاده

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

زهره اشرف گنجویی

کنترل عفونت

مهندس وحید نیا

بهداشت محیط

ثریا سلاجقه

حفاظت فنی و بهداشت کار

اقای دکتر توان

مدیریت خطر حوادث و بلایا

سعید کاظمیان

اورژانس،تعیین تکلیف بیماران

خانم قائم پناه

اقتصاد درمان

اقای دکتر عادلی

دارو ودرمان

مهدی میرزایی

تجهیزات پزشکی

سعید کاظمیان

مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی و نسوج

خانم دقیقی

طب انتقال خون

کمیته های داخلی

 

دبیر کمیته

عنوان کمیته

سعید کاظمیان

مدیریت اجرایی

 

فنی

 

شکایات و پیشنهادات

علی اصغر شعاعی

خرید

عباس ابراهیمی

تحول اداری

 

آموزشی