۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمود نکویی مقدم

 

 

 

 

 

 

 

سمت:

 
رئیس بیمارستان

تحصیلات 

 
دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رتبه علمی :

 
استاد گروه علوم مدیریت ، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

 دانلود رزومه:

 

cv