۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

نام و نام خانوادگی:

 مهدی توان

سمت :

رئیس امور اداری

مدرک:

کارشناس ارشد مدیریت

سوابق:

مسئول خدمات بیمارستان شفا

تلفن:

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

داخلی ۲۸۳