۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

نام و نام خانوادگی:

فاطمه هاشمی

 

 

سمت :

مدیر پاراکلینیک

سوابق :

مترون افضلی پور

سوپروایزر باهنر

سرپرستار باهنر

مسئول روابط عمومی باهنر

 

مدرک:

کارشناس ارشد روانپرستاری

تلفن:

۳۳۲۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

داخلی ۲۸۰