۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
نام و نام خانوادگی: سید حسین رباطی
 
سمت: مسئول امور مالی بیمارستان
تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
سوابق:

·            حسابدار بیمارستان باهنر ۱۳۸۴ - ۱۳۷۹

·        مسئول حسابداری بیمارستان شفا ۱۳۹۱ - ۱۳۸۴

·        مسئول حسابداری بیمارستان باهنر ۱۳۹۵ - ۱۳۹۱

·        مسئول حسابداری بیمارستان شفا ۱۳۹۵