۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

نام و نام خانوادگی:

سید حسین رباطی

 

سمت:

مسئول امور مالی بیمارستان

تحصیلات:

فوق لیسانس حسابداری

سوابق:

  حسابدار بیمارستان باهنر ۱۳۸۴ - ۱۳۷۹

  مسئول حسابداری بیمارستان شفا ۱۳۹۱ - ۱۳۸۴

  مسئول حسابداری بیمارستان باهنر ۱۳۹۵ - ۱۳۹۱

 مسئول حسابداری بیمارستان شفا ۱۳۹۵