۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
قرائت زیارت عاشورا
قرائت زیارت عاشورا
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
قرائت زیارت عاشورا
قرائت زیارت عاشورا
برگزاری کمیته صیانت
برگزاری کمیته صیانت
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
برگزاری کمیته صیانت
برگزاری کمیته صیانت
بازنشستگی اقای لنگری
بازنشستگی اقای لنگری
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
بازنشستگی اقای لنگری
بازنشستگی اقای لنگری
راند بخش ctو رادیولوژی
راند بخش ctو رادیولوژی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
راند بخش ctو رادیولوژی
راند بخش ctو رادیولوژی
سه شنبهای مهدویت
سه شنبهای مهدویت
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
سه شنبهای مهدویت
سه شنبهای مهدویت
روز حسابدار
روز حسابدار
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
روز حسابدار
روز حسابدار
قرائت زیارت عاشورا
قرائت زیارت عاشورا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
قرائت زیارت عاشورا
قرائت زیارت عاشورا
سه شنبه مهدویت
سه شنبه مهدویت
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
سه شنبه مهدویت
سه شنبه مهدویت
راند بخش درمانگاه بیمارستان
راند بخش درمانگاه بیمارستان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
راند بخش درمانگاه بیمارستان
راند بخش درمانگاه   بیمارستان
کارگاه انفلوانزا بیمارستان
کارگاه انفلوانزا بیمارستان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۷ آذر
کارگاه انفلوانزا بیمارستان
کارگاه انفلوانزا بیمارستان