۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن
مراسم تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان شفا

مراسم تجلیل از  پرستاران نمونه بیمارستان شفا

باحضور ریاست .مدیریت.ومعاون درمان بیمارستان در دفتر مدیر پرستاری برگزار گردید

کی طی صحبتهای ریاست و مدیریت مرکز از پرسنل پرستاری تجلیل به عمل امد و 

ازنکات بیان شده در این جلسه تاکیید به نمونه ماندن پرستاران و همچنین تاکیید بر 

فرهنگ نمونه پروری در همه بخشها میباشد

ودر پایان با اهدا لوح تقدیر و کارت هدیه از زحمات پرستار تقدیر بعمل امد