۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن
تجلیل از نمایندگان پرسنل پرستاری بیمارستان شفا

مراسم تجلیل از نمایندگان پرسنل پرستاری بیمارستان شفا

اعم از سوپروایزر .پرستار .کمک پرستار .با حضور ریاست .مدیریت

و معاونت درمان بیمارستان در دفتر مدیر پرستاری بعمل امد