۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
به مناسبت 7 مهر روز جهانی قلب برنامه اموزش همگانی بیمارستان شفا

به مناسبت 7 مهر روز جهانی قلب برنامه اموزش همگانی بیمارستان شفا(اموزش به بیمار)

با کنترل فشار خون و قند خون مراجعین بیمارستان با رعایت اصول بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی 

با نظارت و هماهنگی سوپر وایزر اموزشی سلامت توسط همکاران پرستا ر و پزشکان قلب انجام شد

واموزشهای و توصیه های لازم به مراجعین صورت گرفت و پمفلتهای اموزشی کرونا ویروس .کنترل فشار خون.

توصیه های تغذیه ای در بیماران قلبی و خود مراقبتی و پیشگیری از بیماریهای فلبی وغیره تحویل داده شد