۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
دومین جلسه اجرائی اموزش سلامت بیمارستان شفا

دومین جلسه کمیته  اجرائی اموزش سلامت بیمارستان شفا در مورخ 1399/06/27روز پنج شنبه در محل ریاست بیمارستان برگزار گردید 

هدف از تشکیل این کمیته اجرائی گزارش عملکرد اموزش سلامت به بیمار و خانواده در دو ماه گذشته باهدف اموزش

خود مراقبتی و ارتقاء سطح سلامت جامعه و همچنین برنامه ریزی اجرا نظارت برنحوه ارائه خدمات اموزش به بیمار توسط کادر پرستاری و ارتقاء

اموزش این بیمارستان میباشد