۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي
برگزاری کمیته صیانت

برگزاری کمیته صیانت درمورخ 1399/05/27 در اتاق ریاست بیمارستان تشکیل شد 

دستور کار این جلسه پیگیری مصوبات جلسات قبل و طرح مسائل مربوط به کمیته و ارائه راهکارهای اجرائی صورت پذیرفت