۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شفا

حضور تیم ارزیاب اعتبار بخشی هم اکنون در بیمارستان شفا