پلی کلینیک عصر بیمارستان

 

 

نام درمانگاه

نام پزشک متخصص

روز هفته

ساعات ویزیت

 

گوش ،حلق و بینی

دکتر دامغانی

دوشنبه-جهارشنبه

5-3

چشم

دکتر کرباسی

شنبه-دوشنبه-جهارشنبه

8-4

داخلی قلب

دکتراسماعیلی ندیمی

شنبه- یک شنبه

7-4

دکتر کهنوجی

دوشنبه-جهارشنبه

6-4

جراحی قلب

دکتر دیلمی

شنبه-دوشنبه

8-4

دکتر بنی اسدی

یک شنبه -جهارشنبه

7-4

نفرولوزی

دکتر حبیب زاده

شنبه- یک شنبه

6-3

انکولوژی

دکتر لاری زاده

بجز پنجشنبه وجمعه

7-4

          داخلی اعصاب

کاوه شفیعی

بجز پنجشنبه وجمعه

        5-3

 

 

 

 

 

 


عناوین مهم