اکو کاردیو گرافی-سونوگرافی قلب- تست ورزش

  فعالیت ها  : اکوکاردیوگرافی و سونو گرافی از واحدهای تشخیصی با تجهیزات خاص خود بوده که به تشخیص بیماری های قلبی از جمله دریچه قلب به متخصص قلب کمک می کند. در واحد تست ورزش با انجام فعالیت های ورزشی, وضع نوار قلب و ضربان بیمار چک می شود و به تشخیص پزشک کمک می کند


عناوین مهم